Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens

Laatste wijziging: maart 2019

Uw gegevens zijn belangrijk voor ons. Wees gerust, wij dragen er zorgen voor.

Ons hieronder beschreven beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens (hierna het "Beleid") werd opgesteld om u kennis te laten nemen van de praktijken en voorwaarden waaronder Mooncard SAS - Société par Actions Simplifiées - ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Parijs onder nummer 818 620 783 en waarvan de kantoren gevestigd zijn te 18 rue de Londres, 75009 Parijs (hierna "Mooncard" of de "Vennootschap" genoemd), uw persoonsgegevens (hierna de "Gegevens" genoemd) verzamelt, gebruikt en bewaart.

In dit beleid vindt u de verschillende soorten Gegevens die wij kunnen verzamelen en/of verwerken wanneer u de website https://mooncard.co (hierna de "Website") bezoekt, evenals de websites https://app.mooncard.co (hierna het "Platform"), https://blog.mooncard.co (hierna de "Blog" en https://go.mooncard.co (hierna de "Presentatiepagina's").

Alle bovenvermelde URL's worden aangegeven met de "Websites". Het gebruik van alle Websites is onderworpen aan dit Beleid.

Dit beleid zal regelmatig worden bijgewerkt om het in overeenstemming te houden met de verschillende verwante wetten en voorschriften inzake technologie en bescherming van persoonsgegevens. U ontvangt een specifieke kennisgeving van elke wijziging.

Dit beleid wordt geacht deelbaar te zijn in die zin dat, als één of meerdere clausules ongeldig of in strijd met de voorschriften worden verklaard, de clausule als ongeschreven wordt beschouwd en de andere clausules niet ongeldig maakt.

 Dit Beleid is van toepassing op de Gegevens die worden verzameld via de verzamelformulieren om:

 • De beschikbare documentatie op de Website en/of de Mooncard-oplossing te kunnen downloaden en/of een gebruikersaccount voor de Mooncard-oplossing aan te kunnen maken,
 • U in te kunnen schrijven op de Blog en/of de presentatiepagina's,
 • Contact op te kunnen nemen met ons en/of onze partners,
 • Illegale inhoud te kunnen melden,
 • Een opleiding te kunnen reserveren,
 • U te kunnen abonneren op nieuwsbrieven over de Mooncard-oplossing en/of evenementen die Mooncard organiseert of waaraan Mooncard deelneemt en/of op de officiële Mooncard-blog.

 

Dit beveiligingsbeleid is niet van toepassing op informatie die op enigerlei wijze door derden wordt verzameld - dit omvat ook inhoud die naar de Websites linkt.

Wij vragen u het Beleid aandachtig te lezen, zodat u een duidelijk inzicht krijgt in de manier waarop wij uw Gegevens verwerken en wijzen u erop dat u akkoord moet gaan met dit Beleid om onze Websites te bekijken en/of te gebruiken.

Als u het niet eens bent met ons Gegevensbeleid, vragen wij u geen gebruik te maken van onze Websites.

Het is uw verantwoordelijkheid om volledige en bijgewerkte informatie aan Mooncard te verstrekken.

1. DE DOOR MOONCARD VERZAMELDE GEGEVENS

Naargelang uw interacties en doeleinden op de Websites (gebruik van de oplossing, aanmaken van een gebruikersaccount, nieuwsbrieven, invullen van contactformulieren, telefoongesprekken, Blog, enz.) is het mogelijk dat wij de volgende Gegevens verzamelen :

 • Wij vragen uw e-mailadres op al onze formulieren in te vullen om: De beschikbare documentatie op de Website en/of de Mooncard-oplossing te downloaden en/of een gebruikersaccount voor de Mooncard-oplossing aan te kunnen maken; Contact op te nemen met ons en/of onze partners; Een opleiding te reserveren; Illegale inhoud te melden; U te abonneren op nieuwsbrieven over de Mooncard-oplossing en/of evenementen die Mooncard organiseert of waaraan Mooncard deelneemt en/of op de officiële Mooncard-blog.
 • Er kan u om identiteitsgegevens worden gevraagd zoals uw naam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer;
 • De navigatiegegevens: dit zijn gegevens met betrekking tot de manier waarop u de Websites gebruikt, onder meer: het IP-adres, de gebruikte browser, de navigatieduur, de zoekgeschiedenis, het gebruikte besturingssysteem, de taal en de bezochte pagina's;
 • De gegevens over uw bezoeken aan onze Websites, inclusief de verkeersgegevens, de logbestanden en andere gegevens of communicatiemiddelen die u gebruikt bij het bezoeken van onze Websites;
 • De Gegevens met betrekking tot het gebruik van sociale netwerken wanneer u de functies daarvan gebruikt.

2. HOE WORDEN UW GEGEVENS VERZAMELD ?

De Gegevens kunnen op verschillende manieren op de Websites worden verzameld en verwerkt.

Ze kunnen rechtstreeks worden verzameld wanneer u ze ons via de formulieren bezorgt. Bijvoorbeeld bij het aanmaken van een gebruikersaccount, het abonneren op de nieuwsbrieven op de Websites, het downloaden van de oplossing en de documentatie op de Websites, het reserveren van opleidingen of het melden van illegale inhoud.

Bovendien kunnen wij u om uw Gegevens vragen wanneer u gebruik maakt van de verschillende contactformulieren op de Websites en/of wanneer u telefonisch of per e-mail met Mooncard communiceert.

Telkens als u communiceert met een van onze medewerkers, wordt een kopie gemaakt en gearchiveerd van uw communicatie met Mooncard, inclusief de e-mailadressen.

U kan ons naar eigen goeddunken informatie doorsturen om te publiceren ("Bijdragen") op onze vrij toegankelijke Websites, of om door te geven aan andere gebruikers of derden.

Uw Bijdragen die op de Websites worden geplaatst, worden gepubliceerd onder uw verantwoordelijkheid en voor uw eigen risico.

Mooncard heeft geen controle over de handelingen van andere gebruikers van de Websites met wie u uw Bijdragen deelt. Het blijft dus uw en hun verantwoordelijkheid.

Daarom kunnen wij niet garanderen dat uw Bijdragen. Indien nodig sturen wij u per e-mail een motivering.

De verzoeken tot verwijdering van op de Websites gepubliceerde Bijdragen, evenals alle andere verzoeken met betrekking tot uw persoonsgegevens en uw rechten, kunnen worden verstuurd naar hello@mooncard.co

Wij behouden ons het recht voor om te weigeren uw Bijdragen te verwijderen. Indien nodig sturen wij u per e-mail een motivering.

Mooncard verzamelt uw Gegevens ook onrechtstreeks via cookies/trackers. Er is een cookiebeleid beschikbaar om u te helpen de werking ervan beter te begrijpen.

3. WAAROM VERZAMELEN WIJ UW GEGEVENS ?

Wij verzamelen gegevens voor de volgende doeleinden:

 • U onze Websites en hun inhoud voorstellen,
 • Nous permettre de vous contacter et/ou d’être contacté par nos partenaires,
 • U laten profiteren van onze diensten (toegang tot de Mooncard-oplossing, documentatie, opleidingen, Blog),
 • U onze nieuwsbrieven, producten en diensten waarvan u wellicht gebruik wenst te maken, aanbieden,
 • Voldoen aan onze rechten en verplichtingen die voortvloeien uit contracten met gebruikers en voor andere wettelijke doeleinden,
 • U op de hoogte brengen van wijzigingen op onze Websites of in ons aanbod van producten en diensten.

 

Wij gebruiken ook cookies of trackers om uw interacties op onze Websites en uw gebruikerservaring te verbeteren, onder meer door:

 • De Websites in staat te stellen u en uw apparatuur te herkennen, zodat u niet steeds opnieuw dezelfde informatie hoeft te verstrekken voor dezelfde taak;
 • De gebruikersnaam en het wachtwoord die u reeds hebt verstrekt te herkennen, om op alle Websites in te loggen.

 

Het verkeer en de gegevens op de Websites analyseren om:

 • Het aantal bezoekers en gebruikers te meten, waardoor het gebruik gemakkelijker wordt en wij sneller op uw verzoeken kunnen reageren;
 • Uw surfgedrag in te schatten en uw zoekopdrachten te versnellen;
 • Ons te helpen begrijpen hoe u omgaat met onze Websites en hoe u ze gebruikt, zodat wij ze kunnen verbeteren.

 

4. WIE VERWERKT UW GEGEVENS ?

Uw gegevens worden verwerkt door Mooncard-medewerkers die instaan voor:

 • Het beheer van de opleidingen;
 • Het beheer van de Websites;
 • Het beheer van de partnerschappen;
 • Van de juridische afdeling.

 

Daarnaast kunnen uw Gegevens in het kader van onze activiteiten en voor externe verwerkingsdoeleinden worden meegedeeld aan onderaannemers, dienstverleners of andere derde partijen. Deze laatsten zijn contractueel verplicht de vertrouwelijkheid van de Gegevens te garanderen en ze alleen te gebruiken voor de doeleinden waarvoor wij ze aan hen doorgeven. U kan er dus zeker van zijn dat uw gegevens ook goed beveiligd zijn.

Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan een koper of andere opvolger in het geval van een fusie, overname, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van een deel van of van alle activa van Mooncard ten gevolge van onzekerheid of faillissement, vereffening of andere processen waarbij de gebruikersgegevens van de verschillende Mooncard-websites behoren tot een van de overgedragen activa. Dergelijke gebeurtenissen zullen specifiek worden meegedeeld.

Ten slotte kunnen wij uw Gegevens ook vrijgeven:

 • Om te voldoen aan wettelijke mandaten, wetten of juridische processen, inclusief verzoeken van overheden en regelgevende instanties;
 • Als wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk of gepast is om de rechten, eigendom of veiligheid van Mooncard, haar klanten of andere belanghebbenden te beschermen. Deze openbaarmaking omvat de uitwisseling van informatie met andere ondernemingen en organisaties met het oog op bescherming tegen fraude en vervalsingen.

 

Links naar websites van derden

De Website kan links bevatten naar verschillende websites of sociale netwerkplatformen die worden beheerd op servers van derden, door personen of organisaties waarop Mooncard geen controle of rechten heeft. Wij zijn in geen geval verantwoordelijk voor de manier waarop uw Gegevens worden opgeslagen of gebruikt op de servers van deze derden.

Het is in uw belang om het toepasselijke gegevensbeschermingsbeleid van elke website van derden waartoe u via onze Website toegang hebt, door te nemen om te begrijpen hoe uw Gegevens zullen worden gebruikt.

5. HOE LANG WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD?

Mooncard bewaart uw gegevens slechts gedurende de periode die nodig is voor de in artikel 3 vermelde doeleinden.

Deze bewaartermijn verschilt naargelang de Gegevens in kwestie, aangezien deze termijn kan variëren naargelang de aard en het doel van het verzamelen. Op dezelfde manier leggen bepaalde wettelijke verplichtingen een specifieke bewaartermijn op. De verschillende termijnen worden hieronder in detail toegelicht: Voor elk contact met Mooncard via de verschillende contactformulieren en het telefoonnummer zullen uw gegevens bewaard worden gedurende drie (3) jaar vanaf het laatste contact met Mooncard en daarna verwijderd worden.

In het kader van de Blog worden uw logingegevens gedurende één (1) jaar na elke login bewaard.

Wanneer u een van onze gidsen wenst te downloaden en u akkoord gaat met het ontvangen van onze nieuwsbrieven, of u hebt zich geabonneerd op de nieuwsbrieven van onze Websites, dan worden uw Gegevens bewaard totdat u zich uitschrijft. Als u op dit formulier er niet mee akkoord gaat om onze nieuwsbrief te ontvangen, zullen uw gegevens gedurende twee (2) jaar worden bewaard.

Wanneer u illegale inhoud aan Mooncard meldt, kan de bewaartermijn van de gegevens variëren naargelang de inbreuk in kwestie en de geldende verjaringstermijn.

Wanneer u via het contactformulier contact met ons hebt opgenomen om deel te nemen aan een van onze opleidingen, worden alle gegevens met betrekking tot uw deelname aan deze opleidingen tien (10) jaar daarna bewaard.

De gegevens die nodig zijn om gebruik te maken van onze diensten, alsook alle verwerkingsgegevens die vallen binnen het regelgevingskader voor het bankwezen en de beveiliging van financieringsbronnen, kunnen maximaal zes (6) jaar worden bewaard. Ten slotte, wat de Gegevens betreft die door middel van cookies of tracers worden verzameld, zij worden maximaal zes (6) maanden bewaard voor cookies of tracers die het publiek meten en maximaal dertien (13) maanden voor de andere.

6. DE BESCHERMING VAN UW GEGEVENS

Uw gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers die worden beschermd door verschillende systemen en protocollen, zoals firewalls, antivirussoftware en beperkte toegang. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw Gegevens te waarborgen en om onopzettelijk verlies en ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking te voorkomen. Gezien de specifieke kenmerken die inherent zijn aan het internet kunnen wij in onze opdracht om uw gegevens te beschermen echter alleen gebonden worden door een middelenverbintenis en niet door een resultaatsverbintenis. Wij streven ernaar uw Gegevens te beschermen, maar wij kunnen de absolute veiligheid van de informatie die naar de Websites wordt verzonden niet garanderen. U gaat ermee akkoord dat u uw Gegevens op eigen risico doorstuurt. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken op de privacyinstellingen of veiligheidsmaatregelen op onze Websites.

In dit verband gaat u ermee akkoord dat de beveiliging van uw informatie ook uw zaak en uw verantwoordelijkheid is. Het is bijvoorbeeld uw verantwoordelijkheid om het wachtwoord van uw gebruikersaccount geheim te houden en uw sessies af te melden wanneer u ze niet gebruikt.

7. UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW GEGEVENS

U kan kiezen hoe de Gegevens die u ons verstrekt, worden gebruikt:

 • U kan op de Website surfen zonder Gegevens te verstrekken. In dat geval zal u bepaalde functies van de Websites niet kunnen gebruiken en in het bijzonder de Mooncard-oplossing niet kunnen gebruiken.
 • U kan ervoor kiezen om de nieuwsbrief niet langer te ontvangen. U kan zich dan uitschrijven via de link in de e-mail die u via de nieuwsbrief ontvangt,
 • U kan ervoor kiezen om uw e-mailadres niet op te geven in de verschillende contactformulieren. Maar dan moet u weten dat u geen antwoord zal krijgen van Mooncard of van de partner met wie u contact wilt opnemen. Overeenkomstig de bepalingen van de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, met name de Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (hierna de "AVG"), alsook de wet van 6 januari 1978 nr. 78-17 genaamd "Informatique et Libertés" en haar wijzigingen, beschikt u over een recht op toegang en een recht op rectificatie van uw Gegevens. Bovendien kan u, onder de voorwaarden die in de genoemde verordeningen voor de uitoefening van deze rechten zijn vastgesteld, aanspraak maken op :
 • Het recht om uw Gegevens te wissen;
 • Het recht om de verwerking van uw Gegevens te beperken;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Gegevens om legitieme redenen, overeenkomstig artikel 21 van de AVG;
 • Een recht op overdraagbaarheid van de door u verstrekte Gegevens;
 • Het recht om het intrekken van uw toestemming, wanneer uw toestemming werd gevraagd.

 

Als de verwerking van uw Gegevens op basis van uw toestemming geschiedt, kan u uw toestemming te allen tijde intrekken. U erkent evenwel dat de verwerking die vóór de herroeping van uw toestemming heeft plaatsgevonden, volkomen geldig blijft. U heeft eveneens het recht om zich, zonder opgave van reden, te verzetten tegen de profilering van uw Gegevens door Mooncard in het kader van het verzenden van inhoud of mededelingen met het oog op commeriële prospectie.

U heeft eveneens het recht om zich, zonder opgave van reden, te verzetten tegen de profilering van uw Gegevens door Mooncard in het kader van het verzenden van inhoud of mededelingen met het oog op commerciële prospectie.

Overeenkomstig artikel 12.6 van de AVG behoudt Mooncard zich, als verwerkingsverantwoordelijke, echter het recht voor u te vragen uw identiteit te bewijzen, om deze rechten uit te oefenen. Wij wijzen u erop dat uw identificatiegegevens zullen worden verwijderd zodra wij op uw verzoek hebben gereageerd.

U kan deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar hello@mooncard.co

Wij hebben een maand de tijd om te reageren op een verzoek om uw rechten uit te oefenen. Deze termijn kan met twee maanden worden verlengd wegens de complexiteit of het te groot aantal aanvragen.

Ten slotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), met name op haar website www.cnil.fr.

Meer informatie nodig?

Ons team staat van maandag tot vrijdag van 9.00 u. tot 19.00 u. voor u klaar om u de Mooncard-oplossing voor te stellen en samen met u een offerte op maat te maken die aan de behoeften van uw bedrijf beantwoordt.

 
Contact met u opnemen