Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens

Laatste wijziging: Mei 2022

Uw gegevens zijn belangrijk voor ons. Wees gerust, wij dragen er zorgen voor.

Ons hieronder beschreven beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens (hierna het "Beleid") werd opgesteld om u kennis te laten nemen van de praktijken en voorwaarden waaronder Moongroup - Société par Actions Simplifiées - ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Parijs onder nummer 818 620 783 en waarvan de kantoren gevestigd zijn te 48 rue Taitbout, 75009 Parijs (hierna "Mooncard" of de "Vennootschap" genoemd), uw persoonsgegevens (hierna de "Gegevens" genoemd) verzamelt, gebruikt en bewaart.

In dit beleid vindt u de verschillende soorten Gegevens die wij kunnen verzamelen en/of verwerken wanneer u de website https://mooncard.co (hierna de "Website") bezoekt, evenals de websites https://app.mooncard.co (hierna het "Platform"), https://blog.mooncard.co (hierna de "Blog" en https://go.mooncard.co hierna de "Presentatiepagina's") en de Mooncard mobiele app, beschikbaar op App Store en Google Play (hierna de "Mobiele App").

Alle bovenvermelde URL's worden aangegeven met de "Websites". Het gebruik van alle Websites en de Mobiele App is onderworpen aan dit Beleid.

Dit beleid zal regelmatig worden bijgewerkt om het in overeenstemming te houden met de verschillende verwante wetten en voorschriften inzake technologie en bescherming van persoonsgegevens. U ontvangt ook een specifieke kennisgeving van elke wijziging.

Dit Beleid wordt geacht deelbaar te zijn in die zin dat, als één of meerdere clausules ongeldig of in strijd met de voorschriften worden verklaard, de clausule als ongeschreven wordt beschouwd en de andere clausules niet ongeldig maakt.

Dit Beleid is van toepassing op de gegevens die worden verzameld door de Websites en de Mobiele App op alle diensten die beschikbaar zijn via de Websites.

Wij vragen u het Beleid aandachtig te lezen, zodat u een duidelijk inzicht krijgt in de manier waarop wij uw Gegevens verwerken en wijzen u erop dat u akkoord moet gaan met dit Beleid om onze Websites en de Mobiele App te bekijken en/of te gebruiken.

Onze Data Privacy Officer is Marine Marois. Haar e-mailadres is: dpo@mooncard.com

We willen u er ten slotte op wijzen dat het uw verantwoordelijkheid is om volledige en bijgewerkte informatie aan Mooncard te verstrekken.

1. DE DOOR MOONCARD VERZAMELDE GEGEVENS

Naargelang uw interacties en opzoekingen op de Websites en de Mobiele App (gebruik van de oplossing, aanmaken van een gebruikersaccount, nieuwsbrieven, invullen van contactformulieren, telefoongesprekken, Blog, enz.) is het mogelijk dat wij de volgende Gegevens verzamelen:

 • Wij zijn verplicht u te vragen om uw e-mailadres in te vullen op al onze formulieren om: de beschikbare documentatie op de Website en de Mobiele App en/of de Mooncard-oplossing te downloaden en/of een gebruikersaccount voor de Mooncard-oplossing aan te kunnen maken; contact op te nemen met ons en/of onze partners; een opleiding te reserveren; illegale inhoud te melden; u te abonneren op nieuwsbrieven over de Mooncard-oplossing en/of evenementen die Mooncard organiseert of waaraan Mooncard deelneemt en/of op de officiële Mooncard-blog.
 • Identificatiegegevens zoals uw naam, voornaam, geboortedatum, telefoonnummer, identiteitskaart, postadres;
 • Navigatiegegevens met betrekking tot de manier waarop u de Websites gebruikt, onder meer: het IP-adres, de gebruikte browser, de navigatieduur, de zoekgeschiedenis, het gebruikte besturingssysteem, de taal en de bezochte pagina's;
 • Gegevens over uw bezoeken aan onze Websites en de Mobiele App, inclusief de verkeersgegevens, de logbestanden en andere gegevens of communicatiemiddelen die u gebruikt bij het bezoeken van onze Websites en de Mobiele App.

2. HOE WORDEN UW GEGEVENS VERZAMELD ?

De Gegevens kunnen op verschillende manieren op de Websites en de Mobiele App worden verzameld en verwerkt.

Ze kunnen rechtstreeks worden verzameld wanneer u ze ons via de formulieren bezorgt. Bijvoorbeeld bij het aanmaken van een gebruikersaccount, het abonneren op de nieuwsbrieven op de Websites en de Mobiele App, het downloaden van de oplossing en de documentatie op de Websites en de Mobiele App, het reserveren van opleidingen of het melden van illegale inhoud.

Bovendien kunnen wij u om uw Gegevens vragen wanneer u gebruik maakt van de verschillende contactformulieren op de Websites/de Mobiele App en/of wanneer u telefonisch, per e-mail of via de Mobiele App met Mooncard communiceert.

Telkens als u communiceert met een van onze medewerkers, wordt een kopie gemaakt en gearchiveerd van uw communicatie met Mooncard, inclusief de e-mailadressen.

U kan ons naar eigen goeddunken informatie doorsturen om te publiceren ("Bijdragen") op onze vrij toegankelijke Websites en op de Mobiele App of om door te geven aan andere gebruikers of derden.

Uw Bijdragen die op de Websites worden geplaatst, worden gepubliceerd onder uw verantwoordelijkheid en voor uw eigen risico.

Mooncard heeft geen controle over de handelingen van andere gebruikers van de Websites met wie u uw Bijdragen deelt. Het blijft dus uw en hun verantwoordelijkheid.

De verzoeken tot verwijdering van op de Websites gepubliceerde Bijdragen, evenals alle andere verzoeken met betrekking tot uw persoonsgegevens en uw rechten, kunnen worden verstuurd naar dpo@mooncard.co

Wij behouden ons het recht voor om te weigeren uw Bijdragen te verwijderen. Indien nodig sturen wij u per e-mail een motivering.

Mooncard verzamelt uw Gegevens ook onrechtstreeks via cookies/trackers. Er is een cookiebeleid beschikbaar om u te helpen de werking ervan beter te begrijpen.

3. WAAROM VERZAMELEN WIJ UW GEGEVENS ?

Wij verzamelen gegevens voor de volgende doeleinden:

 • U onze Websites, de Mobiele App en hun inhoud voorstellen,
 • Ons in staat stellen contact met u op te nemen en/of gecontacteerd te worden door onze partners,
 • U laten profiteren van onze diensten (toegang tot de Mooncard-oplossing, de Mobiele App, documentatie, opleidingen, Blog),
 • U onze nieuwsbrieven, producten en diensten waarvan u gebruik wenst of wenst te kunnen maken, aanbieden,
 • Onze rechten en plichten nakomen, zoals bepaald in onze overeenkomsten,
 • Voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, met inbegrip van de preventie en opsporing van fraude, witwassen van geld en/of financiering van terrorisme,
 • Klantenondersteuning bieden,
 • U op de hoogte brengen van wijzigingen op onze Websites/de Mobiele App of in ons aanbod van producten en diensten,
 • Ons uw mening over de diensten en producten van Mooncard laten geven.

Wij gebruiken ook cookies of trackers om uw interacties op onze Websites/de Mobiele App en uw gebruikerservaring te verbeteren, onder meer door:

 • Het Platform in staat stellen u en uw apparatuur te herkennen, zodat u niet steeds opnieuw dezelfde informatie hoeft te verstrekken voor dezelfde taak;
 • De gebruikersnaam en het wachtwoord die u reeds hebt verstrekt herkennen, om op het Platform in te loggen.

Het verkeer en de gegevens op de Websites en de Mobiele App analyseren om:

 • Het aantal bezoekers en gebruikers te meten, waardoor het gebruik gemakkelijker wordt en wij sneller op uw verzoeken kunnen reageren;
 • Uw surfgedrag in te schatten en uw zoekopdrachten te versnellen;
 • Ons te helpen begrijpen hoe u omgaat met onze Websites/de Mobiele App en hoe u ze gebruikt, zodat wij ze kunnen verbeteren.

 

4. WIE VERWERKT UW GEGEVENS ?

Uw gegevens worden verwerkt door werknemers van Mooncard of door onze onderaannemers en partners die betrokken zijn onze dienstlevering.

De ontvangers van de binnen Mooncard verzamelde gegevens zijn:

 • de marketingafdeling, 
 • de juridische afdeling,
 • de IT-afdeling,
 • de afdeling support en compliance,
 • de boekhoudafdeling.

Daarnaast kunnen uw Gegevens in het kader van onze activiteiten en voor externe verwerkingsdoeleinden worden meegedeeld aan onderaannemers, dienstverleners of andere derde partijen. Deze laatsten zijn contractueel verplicht de vertrouwelijkheid van de Gegevens te garanderen en ze alleen te gebruiken voor de doeleinden waarvoor wij ze aan hen doorgeven. U kan er dus zeker van zijn dat uw gegevens ook goed beveiligd zijn. Dit geldt ook voor Treezor, waarvan u het privacybeleid kan terugvinden op: https://www.treezor.com/en/privacy-policy/

Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan een koper of andere opvolger in het geval van een fusie, overname, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van een deel van of van alle activa van Mooncard ten gevolge van onzekerheid of faillissement, vereffening of andere processen waarbij de gebruikersgegevens van de verschillende Mooncard-websites behoren tot een van de overgedragen activa. Dergelijke gebeurtenissen zullen specifiek worden meegedeeld.

Ten slotte kunnen wij uw Gegevens ook vrijgeven:

 • Om te voldoen aan wettelijke mandaten, wetten of juridische processen, inclusief verzoeken van overheden en regelgevende instanties;
 • Als wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk of gepast is om de rechten, eigendom of veiligheid van Mooncard, haar klanten of andere belanghebbenden te beschermen. Deze openbaarmaking omvat de uitwisseling van informatie met andere ondernemingen en organisaties met het oog op bescherming tegen fraude en vervalsingen.

Links naar websites van derden

De Website/de Mobiele App kan links bevatten naar andere websites of sociale netwerkplatformen die worden beheerd op servers van derden, door personen of organisaties waarop Mooncard geen controle of rechten heeft. Wij zijn in geen geval verantwoordelijk voor de manier waarop uw Gegevens worden opgeslagen of gebruikt op de servers van deze derden.

Het is in uw belang om het toepasselijke gegevensbeschermingsbeleid voor elke website van derden waartoe u via onze Website/de Mobiele App toegang hebt, door te nemen om te begrijpen hoe uw Gegevens zullen worden gebruikt.

5. HOE LANG WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD?

Mooncard bewaart uw gegevens slechts gedurende de periode die nodig is voor de in artikel 3 vermelde doeleinden.

Deze bewaartermijn verschilt naargelang de Gegevens in kwestie, aangezien deze termijn kan variëren naargelang de aard en het doel van het verzamelen. Op dezelfde manier leggen bepaalde wettelijke verplichtingen een specifieke bewaartermijn op. De verschillende termijnen worden hieronder in detail toegelicht: 

Voor elk contact met Mooncard via de verschillende contactformulieren of per telefoon zullen uw gegevens bewaard worden gedurende drie (3) jaar vanaf het laatste contact met Mooncard en daarna verwijderd worden.

In het kader van de Blog worden uw logingegevens gedurende één (1) jaar na elke login bewaard.

Wanneer u akkoord gaat met het ontvangen van onze nieuwsbrieven, of u hebt zich geabonneerd op de nieuwsbrieven van onze Websites/de Mobiele App, dan worden uw Gegevens bewaard totdat u zich uitschrijft. 

Wanneer u illegale inhoud aan Mooncard meldt, kan de bewaartermijn van de gegevens variëren naargelang de inbreuk in kwestie en de geldende verjaringstermijn.

Wanneer u via het contactformulier contact met ons hebt opgenomen om deel te nemen aan een van onze opleidingen, worden alle gegevens met betrekking tot uw deelname aan deze opleidingen vijf (5) jaar daarna bewaard.

Deze periode is dezelfde voor Klantgegevens die worden gebruikt voor marketingdoeleinden na beëindiging van de overeenkomst.

De gegevens die nodig zijn om gebruik te maken van onze diensten, alsook alle verwerkingsgegevens die vallen binnen het regelgevingskader voor het bankwezen en de beveiliging van financieringsbronnen, kunnen maximaal zes (6) jaar worden bewaard. Ten slotte, wat de Gegevens betreft die door middel van cookies of tracers worden verzameld, zij worden maximaal zes (6) maanden bewaard voor cookies of tracers die het publiek meten en maximaal dertien (13) maanden voor de andere.

6. DE BESCHERMING VAN UW GEGEVENS

Uw gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers die worden beschermd door verschillende systemen en protocollen, zoals firewalls, antivirussoftware en beperkte toegang. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om de veiligheid, de vertrouwelijkheid van uw Gegevens te waarborgen en om onopzettelijk verlies en ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking te voorkomen. Wij controleren regelmatig of onze systemen goed beschermd zijn.

We willen u er dan ook aan herinneren dat het uw verantwoordelijkheid is om het wachtwoord van uw gebruikersaccount geheim te houden en uw sessies af te melden wanneer u ze niet gebruikt.

7. UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW GEGEVENS

U kan kiezen hoe de Gegevens die u ons verstrekt, worden gebruikt:

Indien u geen Gegevens wenst te verstrekken, zal u bepaalde functies van de Websites/ van de Mobiele App niet kunnen gebruiken en in het bijzonder de Mooncard-oplossing niet kunnen gebruiken.

 

SEC - Contact Background-min
photo-1525182008055-f88b95ff7980

Meer informatie nodig?

Ons team is beschikbaar van maandag t/m vrijdag van 9 tot 19 uur om u de Mooncard-oplossing uiteen te zetten en samen met u een offerte op maat uit te werken die beantwoordt aan de behoeften van uw bedrijf.