Wettelijke kennisgeving & Algemene gebruiksvoorwaarden

1. PRESENTATIE VAN DE SITE

De website www.mooncard.co wordt beheerd door Moongroup SAS met een kapitaal van EUR 285 220,90, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Rue du Faubourg Saint-Honoré 68, 75008 Parijs, Frankrijk, met als référentie RCS Parijs 818 620 783. De onderneming is geregistreerd door de Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) onder nummer 89380, te raadplegen in het Register van Financiële Agenten (www.regafi.fr) als betalingsdienstaanbieder van Treezor (CIB-nummer 16798), een onderneming dat zogenaamde Banking-as-a-Service (BaaS)-diensten aanbiedt, en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Rue de Prony 41, 75017 Parijs, Frankrijk.

Intracommunautair BTW-nummer: FR 65 818 620 783

Directeur publicatie: Pierre-Yves Roizot Tel: +(33) 01 79 75 11 91

E-mail:  Host: Hubspot, 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141, Etats-Unis (tel : + 888 482 7768). De website is geregistreerd bij de CNIL (Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden in Frankrijk).

 

2. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE EN DE AANGEBODEN SERVICES.

Het gebruik van de website www.mooncard.co houdt de volledige aanvaarding in van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld en de gebruikers van de website www.mooncard.co worden derhalve verzocht ze regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal gezien te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. www.mooncard.co kan echter beslissen om de website te onderbreken voor technisch onderhoud. In dat geval zal www.mooncard.co zich inspannen om de gebruikers op voorhand te informeren over de data en de tijdstippen van de interventie.

De website www.mooncard.co wordt regelmatig bijgewerkt door MOONCARD. Evenzo kunnen de wettelijke kennisgevingen te allen tijde worden gewijzigd: zij zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

3. BESCHRIJVING VAN DE VERLEENDE SERVICES.

Het doel van de website www.mooncard.co is informatie te verstrekken over alle activiteiten van de onderneming, alsmede algemene informatie en managementadvies. MOONCARD streeft ernaar om zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken op de website www.mooncard.co. De onderneming kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de actualisering, ongeacht of deze zijn veroorzaakt door de onderneming zelf of door derden die deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de website www.mooncard.co wordt louter ter informatie verstrekt en kan worden gewijzigd. Voorts is de informatie op de www.mooncard.co website niet exhaustief. Informatie wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sedert de ingebruikneming van de website.

4. CONTRACTUELE BEPERKINGEN OP TECHNISCHE GEGEVENS.

De website www.mooncard.co kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materiële schade in verband met het gebruik van de site. Voorts stemt de gebruiker van de website ermee in om de website te bezoeken met recente, virusvrije apparatuur en met een browser die is bijgewerkt volgens de laatste generatie.

5. HANDHAVING VAN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN.

Alle gegevens op deze website (tekst, foto's, illustraties, iconen, animaties, muziek, enz.) zijn het exclusieve eigendom van de onderneming MOONCARD, of zijn onderworpen aan specifieke toestemming voor gebruik door de onderneming MOONCARD.

Door de website te bezoeken verklaart u zich te houden aan de Franse wet met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten en meer in het algemeen aan de internationale verdragen en overeenkomsten die bepalingen bevatten met betrekking tot de bescherming van het auteursrecht... Het is u derhalve verboden: de door het auteursrecht beschermde gegevens of werken die op deze website voorkomen geheel of gedeeltelijk te reproduceren, te verkopen, te verspreiden, uit te geven, te publiceren en in welke vorm dan ook te delen, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van het auteursrecht, dat aan het gereproduceerde werk of de gereproduceerde gegevens verbonden is.

Bij elke reproductie of elk gebruik van de website en/of de bestanddelen ervan waarvoor MOONCARD toestemming heeft verleend, moeten de bron en de houder van de desbetreffende eigendomsrechten worden vermeld.

Overeenkomstig artikel L.122-4 van de wet van intellectuele eigendom (code de la propriété intellectuelle) is elke gehele of gedeeltelijke weergave of reproductie, op welke wijze dan ook, waarvoor niet uitdrukkelijk toestemming is verleend, onwettig en vormt een inbreuk op het auteursrecht die strafbaar wordt, volgens de artikelen L. 335-2 en de daaropvolgende artikelen van de code de la propriété intellectuelle.

6. AANSPRAKELIJKHEID EN UITSLUITING VAN GARANTIE

MOONCARD streeft ernaar om de nauwkeurigheid en actualisering van de op deze website gepubliceerde informatie te waarborgen (inclusief maar niet beperkt tot: tekstinhoud, blogs, video's, evenementen, nieuwsbrieven, getuigenissen, meningen van experts ...), en behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken, de inhoud of presentatie van deze website te wijzigen, of de toegang tot de gehele website of een deel ervan te beëindigen, op te schorten of te onderbreken. De onderneming kan echter niet instaan voor de volledigheid of de afwezigheid van wijziging door derden (computerinbraak, virus).

Bovendien garandeert MOONCARD op geen enkele manier en is de onderneming op geen enkele wijze aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, foutloosheid, waarheidsgetrouwheid, actualiteit, kwaliteit, juistheid, niet-schending en beschikbaarheid van de informatie op deze site.

MOONCARD wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van vertragingen, fouten of weglatingen in de inhoud van deze pagina's, evenals in geval van eventuele onderbrekingen of niet-beschikbaarheid van de service. In dit verband kan MOONCARD op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor welke indirecte schade dan ook.

Interactieve zones (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactzone) zijn beschikbaar voor de gebruikers. MOONCARD behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, alle inhoud te verwijderen die op deze website is geplaatst en die in strijd zou zijn met de in Frankrijk geldende wetgeving, met name de bepalingen inzake gegevensbescherming. In voorkomend geval behoudt MOONCARD zich tevens het recht voor om de gebruiker burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, met name in geval van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische berichten, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto's, enz.).

7. BEHEER VAN PERSOONSGEGEVENS.

In Frankrijk worden persoonsgegevens beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Bij het gebruik van de website www.mooncard.co kan de volgende informatie worden verzameld: de URL van de links via welke de gebruiker toegang heeft gekregen tot de website www.mooncard.co, de toegangsprovider van de gebruiker, het Internet protocol (IP) adres van de gebruiker.

MOONCARD verzamelt hoe dan ook alleen persoonlijke informatie over de gebruiker met het oog op bepaalde services die worden aangeboden op de website www.mooncard.co. De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van zaken, met name wanneer hij deze zelf invoert. De gebruiker van de website www.mooncard.co wordt er dan van in kennis gesteld of hij/zij al dan niet verplicht is deze informatie te verstrekken.

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de gegevensverwerking, de bestanden en de vrijheden, beschikt elke gebruiker over een recht van toegang, rectificatie en verzet met betrekking tot de hem betreffende persoonsgegevens, door een schriftelijk en ondertekend verzoek in te dienen, vergezeld van een kopie van de identiteitskaart met handtekening van de houder van de identiteitskaart, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de website www.mooncard.co wordt zonder medeweten van de gebruiker openbaar gemaakt, uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of verkocht aan derden, ongeacht het gebruikte medium. Alleen de overname van MOONCARD en zijn rechten zou de overdracht van de genoemde informatie aan de uiteindelijke koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting van bewaring en wijziging van de gegevens ten opzichte van de gebruiker van de website www.mooncard.co.

De website is niet aangemeld bij de CNIL omdat het geen persoonlijke informatie verzamelt.

De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

8. HYPERLINKS EN COOKIES.

De website www.mooncard.co bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, die met toestemming van MOONCARD zijn opgezet. MOONCARD heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren en aanvaardt hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

Het surfen op de website www.mooncard.co kan leiden tot de installatie van cookie(s) op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie vastlegt met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om de latere navigatie op de website te vergemakkelijken, en zijn tevens bedoeld om verschillende aanwezigheidsmetingen mogelijk te maken.

Het weigeren van de installatie van een cookie kan de toegang tot bepaalde services onmogelijk maken. De gebruiker kan zijn computer echter op de volgende manier configureren om de installatie van cookies te weigeren:

In Internet Explorer: tabblad hulpprogramma/internetopties. Klik op “Vertrouwelijkheid” en kies “Alle cookies blokkeren”. Valideer op “Ok”.

In Google Chrome: open Chrome op uw computer. Klik in de rechterbovenhoek op “Meer instellingen”. Klik onderaan op “Geavanceerde instellingen”. Klik in de sectie "Privacy en beveiliging" op “Inhoudsinstellingen”. Klik op “Cookies”. Klik in de sectie "Alle cookies en sitegegevens" op “Alles verwijderen”. Bevestig de verwijdering door te klikken op “Alles verwijderen”.

9. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSGEBIED.

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website www.mooncard.co is onderworpen aan het Franse recht. De bevoegde rechtbanken van Parijs zijn bij uitsluiting bevoegd.

10. DE BELANGRIJKSTE BETROKKEN WETTEN.

Wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, met name gewijzigd bij wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende informatietechnologie, bestanden en vrijheden.

Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie.

11. LEXICON.

"Gebruiker": internetgebruiker die verbinding maakt met en gebruik maakt van de website www.mooncard.co.

"Persoonsgegevens": gegevens die in welke vorm ook, direct of indirect, de identificatie mogelijk maken van de natuurlijke personen waarop zij betrekking hebben" (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

SEC - Contact Background-min
photo-1525182008055-f88b95ff7980

Meer informatie nodig?

Ons team is beschikbaar van maandag t/m vrijdag van 9 tot 19 uur om u de Mooncard-oplossing uiteen te zetten en samen met u een offerte op maat uit te werken die beantwoordt aan de behoeften van uw bedrijf.