Hoe maak je een financiele analyse in de boekhouding?

Frame 50-min

Vergemakkelijk het gedematerialiseerde beheer van uw boekhouding

Boek een demo

Opsomming

Hoe een bedrijf er op financieel gebied voor staat is van cruciaal belang bij het maken van strategische beslissingen. Een financiële analyse helpt hierbij. Het geeft inzicht in de financiële situatie van het bedrijf, de stabiliteit en winstgevendheid. Wie maakt de financiële analyse en welke methoden kunnen hiervoor worden gebruikt? Lees het hier en ontdek waarom een financiële analyse nuttig is voor uw onderneming.

 

Wat is een financiële analyse?

 

Een financiële analyse geeft een beeld van de financiële status van een onderneming. Er wordt gekeken naar de ontwikkelingen op financieel gebied van het bedrijf in het verleden. Op basis van deze ontwikkelingen wordt er geprobeerd een zo nauwkeurig mogelijke voorspelling te maken voor de toekomst. Deze informatie is van belang voor alle beslissingen die worden gemaakt binnen het bedrijf. 

 

De medewerkers van de administratie en accountants van een onderneming stellen boekhoudkundige rapporten op, zoals het jaarverslag en de jaarrekening. Deze verslagen zijn echter niet altijd overzichtelijk genoeg voor degenen die de strategische beslissingen nemen binnen de onderneming. De financiële analyse heeft als doel deze rapporten zo duidelijk mogelijk te maken voor hen. Zodat zij beslissingen kunnen nemen, gebaseerd op correcte, actuele financiële informatie en de financiële middelen waarover het bedrijf beschikt.

 

Waarom een financiële analyse maken?

 

De informatie uit de financiële analyse is van belang voor de besluitvorming. Het kan zowel intern als extern gebruikt worden.

 

Extern belang financiële analyse

 

De gegevens uit de analyse kunnen gebruikt worden om potentiële investeerders aan te trekken, of bijvoorbeeld de bank inzicht te geven in de actuele financiële situatie van het bedrijf. De bank kan hiernaar vragen bij de aanvraag van een hypotheek of lening.

 

Intern belang financiële analyse

 

Op intern niveau kunnen de gegevens direct gebruikt worden bij de besluitvorming door het bestuur en managers. Inzicht in het vermogen van het bedrijf helpt om te bepalen hoeveel financiële middelen beschikbaar zijn voor projecten.

 

Hoe wordt de financiële analyse gemaakt?

 

Er kan op vier verschillende manieren een financiële analyse gemaakt worden:

 

Horizontale analyse

 

Bij de horizontale analyse worden verschillende tijdsperioden met elkaar vergeleken. Meestal worden jaarrekeningen over een periode van 3 tot 5 jaar (boekjaren) met elkaar vergeleken. De vergelijking wordt weergegeven in procenten om een beeld te geven van de omzetgroei.

 

Verticale analyse

 

Een verticale analyse geeft de financiële situatie weer over een specifieke periode. Er wordt in detail gekeken naar bepaalde elementen op de jaarrekening. Met deze informatie kan er een vergelijking gemaakt worden met andere bedrijven binnen dezelfde sector.

 

Ratio analyse

 

Ratio’s zijn verhoudingsgetallen. Bij de ratio analyse worden deze verhoudingsgetallen bestudeerd en met elkaar vergeleken. Verschillende elementen uit de balans en resultatenrekening worden in verhouding gebracht. U kiest de elementen die het belangrijkste zijn en goed geïnterpreteerd kunnen worden. Hierbij kunt u denken aan de solvabiliteitsratio’s, liquiditeitsratio’s, de ROI (Return on Investment) en ROE (Return on Equity). Met de ratioanalyse wordt er gekeken of de financiële situatie van de onderneming een stijgende of dalende trend laat zien. Wordt er winst gemaakt of verlies geleden?

 

Cashflowanalyse

 

Hierbij wordt gekeken naar de vermogensstromen, ofwel kasstromen van de organisatie. Hoe wordt het vermogen gebruikt, waar gaan de financiële middelen heen? De cashflow is positief wanneer er meer inkomsten dan uitgaven zijn. 

 

Kerngetallen uit de financiële analyse

 

De financiële analyse wordt gedaan aan de hand van de gegevens uit het rekeningschema, met onder andere de balans en winst- en verliesrekening met de vaste en vlottende activa en passiva. Met deze gegevens kunnen verschillende ratio’s worden berekend die interessant zijn voor de financiële analyse, zoals:

 

Liquiditeit

 

Het liquiditeitsratio geeft aan in hoeverre de onderneming op korte termijn aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Kan het bedrijf kortlopende schulden aflossen? Dit kan worden berekend aan de hand van de current ratio en quick ratio. Hierbij worden de vlottende activa gedeeld door het vreemd vermogen (bij de quick ratio worden de voorraden niet meegerekend).

 

Werkkapitaal

 

Het werkkapitaal geeft het verschil tussen de vlottende activa en de vlottende passiva op de balans aan. Het werkkapitaal geeft aan of de onderneming kan voldoen aan de dagelijkse financiële verplichtingen. SolvabiliteitDe solvabiliteitsratio geeft aan of de onderneming aan de schulden op lange termijn kan voldoen. Hierbij wordt gekeken naar het eigen vermogen, vreemd vermogen en totaal vermogen. De solvabiliteit geeft aan of een bedrijf kan blijven bestaan op lange termijn.

 

Rentabiliteit

 

 

De rentabiliteit van de onderneming geeft inzicht in de opbrengsten van het vermogen en de kosten van het vreemd vermogen. 

 

Break even point


Het break even point, ook wel rentabiliteitsdrempel genoemd, geeft aan op welk punt de totale kosten gelijk zijn aan de totale opbrengsten van het bedrijf. Op dit punt maakt het bedrijf dus geen winst, maar lijdt het ook geen verlies.

 

Ontdek de solvabiliteit van uw onderneming

 

Het uiteindelijke doel van de financiële analyse is het begrijpelijk maken van de economische gegevens uit de boekhouding van een bedrijf. Zodat degenen die geen financiële achtergrond hebben, gedegen strategische beslissingen voor de onderneming kunnen maken. Het belangrijkste deel van de analyse is dan ook de uitleg van de verschillende ratio’s. 

 

Gelukkig kunnen boekhoudprogramma’s tegenwoordig de gegevens analyseren, waarna een financieel specialist deze kan interpreteren en in de analyse kan verwerken. Hierdoor kan de besluitvorming binnen een bedrijf sneller verlopen. Bedrijven kunnen ervoor kiezen om een externe audit uit te voeren, om de financiële analyse en de gegevens te controleren.

 

De basis van een financiële analyse

 

Een grondige boekhouding staat aan de basis van een grondige financiële analyse. Zorg ervoor dat de jaarrekeningen kloppen door alle kostenposten structureel bij te houden. Met de oplossing van Mooncard kunt u zakelijke uitgaven beheren van de betaling tot de boekhouding. De oplossing sluit perfect aan op de boekhoudsoftware van uw bedrijf.

Journaalposten kunnen automatisch worden ingevoerd, waardoor er geen fouten ontstaan. Zo weet u bovendien zeker dat u alles op orde hebt wanneer de Belastingdienst een controle uitvoert.

 

Ontdek wat Mooncard kan bijdragen aan uw boekhouding en financiële analyses. Boek nu een demo met één van onze adviseurs.