Onze garanties en verzekeringen, voor meer gemoedsrust in uw dagelijks leven en tijdens uw verplaatsingen

Mooncard werkt samen met Allianz en Gras Savoye om te zorgen voor betrouwbaarheid en meer gemoedsrust bij de Mooncard-gebruikers. De houders van Mooncard-kaart genieten van een reis-, bijstands- en rechtsbijstandsverzekering. Ga onbezorgd door het leven: u en uw Mooncard zijn goed verzekerd.

Onze reisbijstand *

Bijstand Mooncard Corporate en optie Mooncard Premium
Gemedicaliseerde repatriëring
Vervroegde terugkeer in geval van ziekenhuisopname/overlijden van een gezinslid
Dekking van en/of voorschot op medische kosten en ziekenhuisopname in het buitenland Tot € 150.000
Diefstal/verlies kaart van de verzekerde Informatie en hulp bij administratieve procedures € 3.000 voorschot als de kaart niet binnen 48 uur wordt teruggevonden
Verlies/diefstal reisdocumenten Hulp bij procedures
Bijstand in geval van overlijden Repatriëring van het lichaam en een begeleider
Verzending van geneesmiddelen, lenzen, hoorapparaten Dekking van de onderzoeks-, verpakkingscontrole- en verzendingskosten

Onze reisverzekeringen *

Verzekering Mooncard Corporate en optie Mooncard Premium
Vergoeding in geval van overlijden/arbeidsongeschiktheid Tot € 350.000
Verzekering tegen vertraging/verlies/diefstal/beschadiging van bagage Vanaf 4 uur vertraging, tot € 1.900 per vertraging. Tot € 250 euro per waardevol voorwerp in geval van diefstal
Wijzigings-/annuleringsverzekering Tot € 5.000 terugbetaald in geval van een gegarandeerde verslechtering van de gezondheidstoestand
Reisonderbrekingsverzekering (1) Tot € 5.000
Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering in het buitenland (2) Tot € 1.500.000
Autohuurverzekering (3) 100% tot het eigen risico of het niet-terugbetaalbare eigen risico
Verzekering in geval van juridische vervolging in het buitenland Tot € 8.000 voorschot en/of dekking van de strafrechtelijke borgtocht en/of advocatenkosten

Onze dagelijkse verzekeringen en waarborgen *

Verzekering Mooncard Corporate Optie Mooncard Premium
Rechtsbijstand bij aankopen Minnelijke schikking en/of gerechtelijke procedure bij geschillen die voortvloeien uit aankopen die met de Mooncard voor het bedrijf zijn gedaan
Zakelijke rechtsbijstand Minnelijke schikking en/of gerechtelijke procedure ten voordele van de onderneming en ten nadele van de werknemer die zich schuldig heeft gemaakt aan het frauduleuze gebruik van de Mooncard
Fraudeverzekering Tot € 3.000
Mobiele apparatuur Tot € 500 per schadegeval per jaar per kaarthouder, 2 werkdagen vertraging
Aankoopgarantie Tot € 1.000 euro per jaar, 5 werkdagen vertraging
Verlengde fabrieksgarantie (4) Tot € 2.000 euro per jaar, 10 werkdagen vertraging
Waarborg vertraagd vervoer (trein of vliegtuig) (5) € 200 per vertraging, 10 werkdagen vertraging

De verzekerde moet aangifte doen van elk schadegeval dat kan leiden tot het inroepen van een of meer in deze overeenkomst bepaalde waarborgen, uiterlijk binnen 15 dagen na de datum waarop de verzekerde op de hoogte werd gebracht. Bij niet-naleving van deze termijn vervalt elk recht op dekking van het betrokken schadegeval indien de verzekeraar bewijst dat er schade is geleden, behalve bij toeval of overmacht.

De verzekerde moet het schadegeval bij Gras Savoye aangeven ofwel :

 • Per e-mail aan servicemooncard@grassavoye.com
 • Telefonisch op het nummer +33 (0)9 72 22 79 van 8.30 u. tot 18 u., van maandag tot vrijdag (behalve op wettelijke feest- en/of rustdagen).
 • Per post naar GRAS SAVOYE - Mooncard - 2 rue de Gourville - 45911 ORLEANS CEDEX 9.

Bewijsstukken die gemeenschappelijk zijn voor alle dekkingen. Deze door de verzekerde verstrekte documenten moeten de originelen of voor eensluidend gewaarmerkte documenten zijn :

 • Het bewijs van de verzekerde hoedanigheid van de getroffen persoon op het moment van het schadegeval.
 • Het bewijs van de betaling met de Mooncard voor de gewaarborgde prestaties.
 • De originele documenten waaruit de gegarandeerde prestaties blijken: vervoersbewijzen (vliegticket, e-tickets voor vliegtuig, trein, enz.) en huurovereenkomst (voor wagen, verblijf of accommodatie, enz.).
 • Een attest identificatie rekening Naast de documenten die voor elk van de volgende dekkingen moeten worden verstrekt, kan Gras Savoye, naargelang de omstandigheden van het schadegeval, om bijkomende stukken vragen om de gegrondheid van de schadeclaim te beoordelen.

(1) In geval van:

 • Verslechtering van de gezondheidstoestand
 • Overlijden van een familielid.
 • Aanzienlijke materiële schade.
 • Professionele redenen (overplaatsing, ontslag, schrappen of wijzigen van betaald verlof door de werkgever).

(2) Per gebeurtenis voor de gevolgen van materiële schade of lichamelijke letsels veroorzaakt aan derden.

(3) Waarborg:

 • Het totale bedrag van de reparaties of herstelling van de huurwagen in geval van materiële schade al dan niet met een geïdentificeerde derde, al dan niet aansprakelijk.
 • Diefstal van de huurwagen, op voorwaarde dat een klacht wordt ingediend bij de bevoegde autoriteiten.
 • Enkel in het geval van materiële schade betalen wij de factuur van de immobilisatiekosten binnen de limiet van de daghuurprijs vermenigvuldigd met het aantal dagen immobilisatie dat nodig is voor de herstelling van het voertuig, zonder de in het oorspronkelijke contract bepaalde huurperiode te kunnen overschrijden.

(4) Verlengde garantie van + 24 maanden op computerapparatuur met een waarde van > € 75.

(5) Maximaal € 2.000 per jaar bij vertraging >4 uur (>6 uur bij charter) of >1 uur als het openbaar vervoer u verhindert uw vliegtuig of trein te nemen.

Meer informatie nodig?

Ons team staat van maandag tot vrijdag van 9.00 u. tot 19.00 u. voor u klaar om u de Mooncard-oplossing voor te stellen en samen met u een offerte op maat te maken die aan de behoeften van uw bedrijf beantwoordt.

Contact met ons opnemen